ADRES :

Büsan Sanayi Kosgeb Caddesi
10642. Sk. No:69 
Karatay/KONYA

Telefon:+90 332 345 00 90(pbx)
Fax:+90 332 345 00 89
E-Mail:sumer@sumerelektrik.com